Sparekassen Den lille Bikube

Besøg Sparekassen Den lille Bikubes website: https://www.portalbank.dk/denlillebikube/


Fra https://www.portalbank.dk/denlillebikube/:

Åbningstider
Den lille Bikube holder åbent:
Mandag – fredag kl. 10.00 – 16.00
Torsdag kl. 10.00 – 17.30

Klageansvarlig
Såfremt du ønsker at klage over en behandling i sparekassen, bedes du henvende dig til sparekassens direktør.

Såfremt du ikke er tilfreds med dennes svar, kan du fremsende din skriftlige klage til:

Sparekassen Den lille Bikube
Byagervej 6C
4250 Fuglebjerg

eller sende en mail til post@denlillebikube.dk

Du kan også kontakte Pengeinstitutankenævnet.

Vedtægter for Sparekassen Den lille Bikube
1 Navn, hjemsted, formål

 • 1.1 Sparekassens navn er Sparekassen Den lille Bikube
 • 1.2 Sparekassens hjemsted er i Næstved Kommune.
 • 1.3 Sparekassens formål er at drive pengeinstitutvirksomhed samt anden ifølge pengeinstitutlovgivningen tilladt virksomhed.
 • 1.4 Sparekassen er en selvejende institution. Hverken stiftere eller andre deltagere er ejere af sparekassens overskud eller formue.

2 Ledelse

 • 2.1 Sparekassens ledelse består af et repræsentantskab, en bestyrelse og en direktion.

3 Repræsentantskab

 • 3.1 Repræsentantskabet er sparekassens øverste myndighed. Repræsentantskabsmedlemmerne vælges for fire år. Til repræsentantskabet vælges mindst 21 og højst 30 medlemmer. Antallet fastsættes af repræsentantskabet. Det bør tilstræbes, at repræsentantskabet sammensættes alsidigt i såvel erhvervsmæssigt som geografisk henseende
 • 3.2 Stemmeberettigede ved valg til repræsentantskabet er sparekassens indskydere. Hver indskyder kan afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • 3.3 Valgbare er myndige indskydere, som har stemmeret i henhold til stk. 2, (og som på valgdagen ikke er fyldt 70 år). Personer med ansættelse i sparekassen eller med ledelseserhverv i anden finansiel virksomhed, er ikke valgbare.
 • 3.4 Valg til repræsentantskabet afholdes hvert 4. år i oktober kvartal og gælder fra førstkommende 1. januar. Meddelelse om afholdelse af valg bekendtgøres senest 4 uger forud for valget i lokale dagblade samt ved opslag i sparekassens lokaler. Bekendtgørelsen skal indeholde opfordring til fremsendelse af forslag til kandidater. Valget foretages i henhold til sparekassens valgregulativ, der vedtages af repræsentantskabet.

4 Repræsentantskabsmøde

 • 4.1 Det ordinære repræsentantskabsmøde afholdes hvert år i Fuglebjerg senest 3 måneder efter regnskabsårets udløb med følgende dagsorden:
  • Valg af stemmetællere
  • Valg af dirigent
  • Bestyrelsens beretning om sparekassens virksomhed i det forløbne år
  • Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse
  • Beslutning om anvendelse af eventuelt overskud eller dækning af eventuelt tab i henhold til den godkendte årsrapport
  • Forslag fremsat af direktion, bestyrelse eller repræsentantskabsmedlemmer
  • Valg af medlemmer til bestyrelsen samt evt. suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt
 • 4.2 Repræsentantskabsmødet indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i et eller flere lokale dagblade samt ved skriftlig meddelelse til medlemmerne. Dagsorden skal angives i indkaldelsen.
 • 4.3 Ethvert forslag, som ønskes behandlet, må være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 6 uger før repræsentantskabsmødet afholdes.

5 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde

 • 5.1 Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når bestyrelsen, revisionen eller 1/5 af medlemmerne af repræsentantskabet finder det hensigtsmæssigt. Begæring herom fremsættes skriftligt med angivelse af emnet. Indkaldelse finder sted inden 14 dage efter begæringens fremsættelse. Dagsorden for repræsentantskabsmødet skal angives i indkaldelsen, der sker på samme måde og med samme varsel som nævnt i § 4, stk. 2.

6 Repræsentantskabets beslutninger

 • 6.1 Repræsentantskabets beslutning træffes ved simpelt stemmeflertal. Til beslutning om vedtægtsændring, sammenslutning med eller hel eller delvis overtagelse af en anden sparekasse eller bank, samt ophør af sparekassens virksomhed kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, samt at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. Såfremt repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt, men forslaget i øvrigt vedtages med 2/3 af de fremmødte stemmer, afholdes der indenfor 2 måneder et med 14 dages varsel indkaldt nyt repræsentantskabsmøde, hvor forslaget kan vedtages med den foreskrevne kvalificerede majoritet ? uden hensyn til antallet af de fremmødte medlemmer.
 • 6.2 Et medlem kan give møde og afgive stemme ved skriftlig og dateret fuldmagt til et andet medlem af repræsentantskabet. Ingen kan give møde med fuldmagt fra mere end én. En fuldmagt kan ikke gives for længere tid end 2 måneder.
 • 6.3 Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten.
 • 6.4 Pressen har adgang til repræsentantskabsmøderne.

7 Bestyrelsen

 • 7.1 Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabet. Ligeledes vælges for 3 år, 2 suppleanter til bestyrelsen. Valget er skriftligt.
 • 7.2 Valget til bestyrelsen sker for en treårig periode. Hvert år afgår 2 medlemmer. Afgår et medlem i valgperioden, kan bestyrelsen supplere sig med et nyt medlem indtil førstkommende ordinære repræsentantskabsmøde, hvor suppleringsvalg finder sted for en eventuel resterende valgperiode.
 • 7.3 Bestyrelsesmedlemmer skal afgå senest 4 måneder efter udløbet af det år, i hvilket de fylder 70 år.
 • 7.4 Ingen, som besidder tillidshverv, eller stilling i et andet pengeinstitut, kan være medlem af sparekassens bestyrelse. Det samme gælder personer, der er ude af rådighed over deres bo.
 • 7.5 Indtræder der for et bestyrelsesmedlem forhold, som efter de øvrige medlemmers formening gør vedkommende uskikket til at forblive i bestyrelsen, kan vedkommende, efter beslutning af 5 medlemmer udelukkes af denne. En sådan beslutning skal inden 3 måneder forelægges repræsentantskabet til godkendelse.

8 Bestyrelsens formand, beslutninger, m.v.

 • 8.1 Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv og vilkårene herfor.
 • 8.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af dens medlemmer er til stede, og dens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, (eller i hans fravær næstformandens) stemme afgørende.
 • 8.3 Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. Revisionsprotokollen forelægges på ethvert bestyrelsesmøde, og enhver protokoltilførsel underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.
 • 8.4 Bestyrelsen udfærdiger skriftlige retningslinier for sparekassens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen er nærmere fastlagt.
 • 8.5 Bestyrelsens vederlag fastsættes af repræsentantskabet.

9 Direktionen

 • 9.1 Direktionen, der ansættes af bestyrelsen, har den daglige ledelse af sparekassen. Direktionen skal følge lovgivningen, vedtægterne og de af bestyrelsen givne retningslinier og anvisninger.
 • 9.2 Direktionen deltager i bestyrelsens møder, medmindre der forhandles sager, der angår direktionens personlige forhold. Direktionen har ingen stemmeret.

10 Tegningsregel

 • 10.1 Sparekassen tegnes af bestyrelsen, eller af et direktionsmedlem i forening med et medlem af bestyrelsen.
 • 10.2 Bestyrelsen kan meddele kollektiv prokura.

11 Revision

 • 11.1 Repræsentantskabet vælger hvert år 1 revisor. Revisor skal være statsautoriseret.
 • 11.2 Revisorerne vælges for et år ad gangen.

12 Regnskab

 • 12.1 Regnskabsåret er kalenderåret.
 • 12.2 Resultatopgørelse og balance offentliggøres i et eller flere lokale dagblade senest 2 uger efter det repræsentantskabsmøde, hvor regnskabet er godkendt.

13 Overskud

 • 13.1 Efter et eventuelt underskud for tidligere år er dækket, henlægges nettooverskuddet til sparekassens reserver i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om finansiel virksomhed. Repræsentantskabet kan dog bestemme, at der skal anvendes eller henlægges beløb til velgørende eller almennyttige formål.

14 Tavshedspligt

 • 14.1 Ingen til sparekassen knyttet person må give oplysning til uvedkommende om forhold, vedkommende bliver bekendt med gennem sin tilknytning til sparekassen.

15 Ændringer af vedtægterne

 • 15.1 Bestyrelsen bemyndiges til at foretage sådanne rettelser eller ændringer i vedtægterne, som måtte blive krævet af lovgivningen eller Finanstilsynet.
 • 15.2 Hvis sparekassen ophører, skal dens nettoformue anvendes til velgørende og almennyttige formål i sparekassens virkeområde efter repræsentantskabets nærmere bestemmelser.

16 Vedtagelse

 • 16.1 Ovenstående vedtægter, der træder i stedet for sparekassens vedtægter af 18. marts 2004 er vedtaget på repræsentantskabsmødet i sparekassen den 21. marts 2005.

17 Valgregulativ

 • 17.1.1 Stemmeberettigede ved valg til repræsentantskabet er sparekassens indskydere. Indskydere kan afgive én stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 • 17.2.1 Valgbare er myndige indskydere, som har stemmeret i henhold til stk.3. 2. Personer med ansættelse i sparekassen eller med ledelseshverv i anden finansiel virksomhed er ikke valgbare.
 • 17.3.1 Valg til repræsentantskabet afholdes hvert 4. år i oktober kvartal og gælder fra førstkommende 1. januar. Meddelelse om afholdelse af valg bekendtgøres senest 4 uger forud for valget i lokale dagblade samt ved opslag i sparekassens lokaler. Valgregulativet kan efter anmodning fås til gennemsyn ved henvendelse til sparekassen.
 • 17.3.2 Meddelelsen skal indeholde opfordring til at indsende skriftlige forslag til kandidater til repræsentantskabet. Forslag til kandidater skal være sparekassen i hænde senest 14 dage før valgets afholdelse.
 • 17.3.3 Skriftlige forslag til kandidater kan indeholde færre navne, end det antal repræsentanter, der skal vælges.
 • 17.3.4 Kandidaterne skal være så præcist beskrevet med fornavn, efternavn, stilling og bopæl, at der ikke kan finde forveksling sted med nogen anden valgbar person. Er nogle af de i forslaget opførte kandidater ikke valgbare, eller så upræcist beskrevet, at det ikke kan afgøres til hvilken valgbar person der sigtes, kan vedkommendes navn ikke optages på kandidatlisten.
 • 17.3.5 De indkomne kandidatforslag optages på en kandidatliste, hvor de valgbare kandidater anføres i alfabetisk rækkefølge.
  Såfremt der kun er indkommet en liste, som indeholder lig med eller færre navne end det antal medlemmer der skal vælges, er der tale om et “fredsvalg” og valghandlingen afsluttes.
 • 17.3.6 Senest 8 dage forud for valget skal kandidatlisten fremlægges i sparekassen.
 • 17.3.7 Fra offentliggørelsen af de opstillede kandidater og frem til valgdagen, kan indskyderne afgive brevstemme (i åbningstiden i sparekassen) efter bestyrelsens nærmere bestemmelse.
 • 17.4.1 Afstemningen er skriftlig og hemmelig og foregår i det af sparekassen bekendtgjorte lokale for afholdelse af valgmødet. På afstemningsstedet skal kandidatlisten ophænges. Adgangskort til valgmødet skal være afhentet eller bestilt i sparekassen senest 7 dage forud for valgmødet.
 • 17.4.2 Forud for afstemningen kontrollerer den valgansvarlige i sparekassen om betingelserne for stemmeafgivningen efter § 1 og 2 er opfyldt. Valgmødet vælger en dirigent og 4 stemmetællere, der forestår og kontrollerer stemmeafgivningen.
 • 17.4.3 Stemmesedler udleveres mod aflevering af adgangskort og mod samtidig erklæring om, at vedkommende ikke tidligere har stemt ved samme valg. Stemmesedlen indeholder samtlige de foreslåede kandidater i alfabetisk orden.
 • 17.4.4 Stemmeafgivningen sker ved, at der sættes kryds ud for de kandidater, den stemmeberettigede ønsker valgt. Stemmesedlen skal bære tydelig påtegning om, at den kun er gyldig, når der er sat kryds ud for det antal kandidater, der skal vælges eller færre.
 • 17.5.1 Opgørelse af valget foregår på følgende måde:
  De kandidater, som får flest gyldige stemmer er valgt. Hvis to eller flere kandidaters valg ikke umiddelbart kan afgøres på grund af stemmelighed, afgøres det ved lodtrækning, hvem af disse der er valgt. Sparekassens valgansvarlige forestår lodtrækningen under de fire stemmetælleres tilstedeværelse.
 • 17.5.2 Den endelige opgørelse af valget skal være tilendebragt inden 8 hverdage efter stemmeafgivningens afslutning.
 • 17.6.1 Over valget føres en protokol der underskrives af dirigenten, den valgansvarlige, bestyrelsen og den kontrollerende revisor.
 • 17.7.1 Det endelige resultat af valget meddeles skriftligt til de valgte, og valget bekendtgøres senest 2 uger efter valgets afslutning på samme måde som i stk. 3.1.
 • 17.8.1 Opgørelsen af valget kontrolleres af sparekassens revisor.

Foranstående vedtægter er vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 21. marts 2005.

Ændring af hjemsted til Næstved Kommune vedtaget på
bestyrelsesmøde den 21. februar 2007.

Claus Jensen
Poul Erland Andersen
John Hansen
Bent Kristiansen
Mogens N. Hansen
Niels Chr. Hansen
Lisbeth Osterkryger

Skriv en kommentar